අප වෙත පණිවිඩයක් යොමු කරන්න

4 + 1 = ?

අත්‍යාවශ්‍ය ඇමතුම් තොරතුරු

බස්නාහිර පළාත් සභාව
ශ්‍රාවස්ථි මන්දිරය
අංක 32, සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත,
කොළඹ 07

ප්‍රධාන අමාත්‍ය: (+94) 11 2698410
විද්‍යුත් තැපෑල : chiefminister@wpc.gov.lk , chiefminist@sltnet.lk
ප්‍රධාන ලේකම්: Tel: (+94) 11 2698409

පොදු: Tel: (+94) 11 2682868 , (+94) 112682869 , (+94) 112682870 ,(+94) 112696027 ,(+94) 112691665